PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Laatst gewijzigd: juni 2022
The English language version of this privacy and cookie statement can be found below the Dutch language version.

Deze privacy- en cookieverklaring is bedoeld voor bezoekers van de website www.kaios.ai.
Kaios.ai hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van deze website. Daarom informeren wij u graag volledig.  Deze privacy- en cookieverklaring geeft inzicht in welke persoonsgegevens Kaios.ai verwerkt en waarom we dat doen. We behandelen de aan ons verstrekte gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verwerken uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

#VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Doeleinden
Kaios.ai werkt hoofdzakelijk met bedrijven. U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u (namens uw bedrijf) meer informatie wenst te ontvangen over, en/of gebruik wenst te maken van, onze producten en/of diensten dan is het nodig dat u ons enkele gegevens verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, een e-mailadres, en een telefoonnummer. Door het verstrekken van deze informatie, geeft u ons toestemming voor het verwerken van de informatie voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Derden
Voor het verwerken van uw gegevens maakt Kaios.ai gebruik van G Suite van Google Cloud. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen of om aan de wettelijke verplichte bewaartermijn te voldoen. 

 

#COOKIES

Kaios.ai maakt gebruik van functionele cookies.

De functionele cookies zorgen er onder andere voor dat de website naar behoren werkt en zorgen ervoor dat u bepaalde functies van de website kunt gebruiken in overeenstemming met de keuzes die u maakt. Kaios.ai maakt gebruik van functionele cookies om u een optimale gebruikservaring van de website te kunnen bieden.

Volgens de cookiewet is voor het gebruik van functionele cookies geen voorafgaande toestemming van de websitegebruiker vereist. 

Cookie voorkeuren beheren

In de meeste webbrowsers kunt u uw cookievoorkeuren beheren. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd, of u kunt bepaalde cookies verwijderen. De wijze waarop dit kan verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, dat dit het naar behoren functioneren van de website kan belemmeren of verhinderen


#BESCHERMING VAN GEGEVENS

Kaios.ai doet er met passende technische en organisatorische maatregelen alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Alleen geautoriseerd personeel van Kaios.ai heeft toegang tot uw persoonsgegevens. De opslag en verwerking van uw gegevens via het zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

#UW RECHTEN

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kaios.ai. Afhandeling van uw verzoek zal gebeuren conform de voorwaarden van de AVG. 

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us). 

#LINKS

www.kaios.ai kan links bevatten naar andere websites en/of bronnen. U dient  ervan bewust te zijn dat Kaios.ai niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere websites en/of bronnen. Wij raden u ten zeerste aan de betreffende privacybepalingen van andere websites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u gebruik maakt van hun services en/of uw persoonsgegevens verstrekt aan deze partijen.

#AANPASSEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. We raden u aan de privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen.  

#KAIOS.AI

Kaios.ai is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, kantoorhoudende te Groningen, aan de Burgemeester J.G. Legroweg 45-C (9761 TA Eelde). Kaios.ai is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71267522.

Contactgegevens:
T: +31 (0)85 1303 474
E: info@kaios.ai
A: Burgemeester J.G. Legroweg 45-C, 9761 TA Eelde
E-mail privacy-gerelateerd contact: privacy@kaios.ai

 

PRIVACY AND COOKIE STATEMENT (English version)

Last updated on: December 6, 2021
In case of any differences between the Dutch language version and the English language version of this Disclaimer, the Dutch language version shall be controlling.

This privacy and cookie statement is meant for visitors of the website www.kaios.ai. Kaios.ai considers the protection of visitors’ personal data to be of the utmost importance. We therefore wish to inform you comprehensively. This privacy and cookie statement provides insight into which personal data Kaios.ai processes and for which purposes. We treat any and all information provided to us confidentially and with the utmost care. We process data in line with the General Data Protection Regulation (GDPR). 

#PROCESSING OF PERSONAL DATA

Purposes
Kaios.ai primarily provides services to other companies (B2B). You are able to visit our website without providing any personal information. If, however, you would like to receive more information (on behalf of a company, for instance) about our products, or intend to make use of them, it is necessary for you to provide us with a few personal details, such as your name, company name, e-mail address and a phone number. By providing us with this information, you consent to us processing these data in line with the purposes described here.

Third Parties
For the processing of your data Kaios.ai makes use of Google Cloud’s G Suite. We shall only share your data with third parties in case it is necessary for the completion of an order or execution of our agreement or to comply with legal or judicial obligations.

Retention Period
Your data is solely used for the handling of your request and will be retained for as long as is necessary for the handling or answering of your request to be completed, or to comply with the legally required retention terms.

#COOKIES

Kaios.ai makes use of functional cookies.
Among other things, the functional cookies ensure that the website works properly and that you can use certain functions of the website in accordance with the choices you make. Kaios.ai uses functional cookies to offer you an optimal user experience of the website. According to the cookie law, no prior consent is required from the website visitor for placing functional cookies.

Manage cookie preferences

Most web browsers allow you to manage your cookie preferences. You can set your browser to refuse cookies, or you can delete certain cookies. How this can be done, differs per browser; consult the help function of your browser if necessary. Please note that if you choose to block cookies, this may hinder or prevent the Website from functioning properly.#DATA PROTECTION

Through technical and organisational measures, Kaios.ai does everything in its ability to provide optimal protection of your personal data against unauthorised use, loss, unwanted publication or unauthorised changes. Only authorised personnel of Kaios.ai has access to your personal data. The storage and processing of your data are secured through conventional methods. 

#YOUR RIGHTS

Viewing, changing or removing your data
You can send a request to privacy@kaios.ai to view, change, remove or transfer your personal data, rescind your permission to process, or object to the processing of your data. Your request will be processed in accordance with the terms and conditions of the AVG.

#COMPLAINTS

In case you have a complaint about the processing of your personal data, we request you to contact us about this. You also have the right to file your complaint with the Dutch Data Protection Agency (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us).

#LINKS

www.kaios.ai can provide links to other websites and/or (re)sources. Please be aware that Kaios.ai is not responsible for the privacy policies of these other websites and/or (re)sources. We strongly recommend that you always read the privacy policies of these websites and/or (re)sources carefully before making use of their services and/or provide them with your personal data. 

#CHANGES TO THIS PRIVACY AND COOKIE STATEMENT

We reserve the right to change this privacy and cookie statement. This privacy and cookie statement is tailored to the usage and possibilities of this website. Any changes to this website might result in changes to this privacy and cookie statement. Any changes will be published on this page. We advise you to read the privacy and cookie statement again from time to time. 

#KAIOS.AI

Kaios.ai is a private limited liability company under Dutch law, having its office in Groningen, Burgemeester J.G. Legroweg 45-C (9761 TA Eelde), The Netherlands. Kaios.ai is registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 71267522.

Contact details:
T: +31 (0)85 1303 474
E: info@kaios.ai
A: Burgemeester J.G. Legroweg 45-C, 9761 TA Eelde
Email for privacy-related matters: privacy@kaios.ai