DISCLAIMER

The English language version of this Disclaimer can be found below the Dutch language version.

#TOTSTANDKOMING

De informatie op www.kaios.ai komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Kaios.ai. Kaios.ai besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.kaios.ai.

#AANSPRAKELIJKHEID

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Kaios.ai geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, juistheid, nauwkeurigheid en / of volledigheid van de inhoud van www.kaios.ai. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Kaios.ai kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.Kaios.ai.

#LINKS

Het is mogelijk dat via www.kaios.ai toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Kaios.ai kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

#INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.kaios.ai, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Kaios.ai, haar klanten of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaios.ai, haar klanten of de betreffende licentiegever, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

Disclaimer (English version)

In case of any differences between the Dutch language version and the English language version of this Disclaimer, the Dutch language version shall prevail.

#CREATION

The information on www.kaios.ai is created under the responsibility of Kaios.ai. Kaios.ai pays utmost attention to making and keeping the content of www.kaios.ai as up-to-date, accessible, correct and complete as possible. 

#LIABILITY

However, it is possible that the content of this website is outdated, incomplete and/or incorrect. Kaios.ai gives no guarantee whatsoever regarding the availability, correctness, accuracy and/or completeness of the content of www.kaios.ai. Therefore no rights can be derived from the content of this internet site. Kaios.ai cannot be held liable for the consequences of the use, in any way, of the information provided on www.Kaios.ai. 

#LINKS

It is possible that through www.kaios.ai access is offered to internet sites and / or information sources that are offered and maintained by third parties. Kaios.ai cannot be held liable for the consequences of the use of the information on these internet sites and / or pages.

#INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

All intellectual property rights with regard to the information on www.kaios.ai, including but not limited to the materials, photos, illustrations, names, logos, brands and other distinguishing marks belong to Kaios.ai, its customers or any licensors.

Making this information available does not constitute a license to reproduce and / or distribute this information. Such actions are not permitted without the prior written permission of Kaios.ai, its customers or the relevant licensor, except in the case of legally permissible actions such as printing and downloading information on this website for personal, non-commercial use.